roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Anglický jazyk

Seminář z anglického jazyka - 4. ročník

    Vytisknout
Seminář z anglického jazyka je určen studentům se zájmem o historii, literaturu a současné dění v anglicky mluvících zemích, především pak ve Velké Británii a Spojených státech amerických. Seminář je vhodný pro studenty, kteří se chystají maturovat z anglického jazyka v  profilové části nebo pro ty, kteří se chystají své studium na vysoké škole zaměřit na obory lingvistiky, filologie, žurnalistky,mezinárodních vztahů, pedagogiky, jazyková studia zaměřená  na cestovní ruch a další společenskovědní obory. Absolvent semináře by měl získat všeobecný přehled o historickém a společenskovědním vývoji anglicky mluvících zemí.
 
Hlavním výstupem studentů je seminární  práce, které se věnují průběžně během celého školního roku. Téma práce si student volí zpravidla do 15.11. (není-li stanoveno jinak) a termínem pro odevzdání je 31. březen. Rozsah seminární práce je stanoven na 10-15 A4 normostran textu (přílohy se do tohoto rozsahu  nepočítají).  
V případě, kdy bude student maturovat v profilové části z anglického jazyka, je předmět této zkoušky prezentace a obhajoba seminární práce. V takovém případě je vedoucím práce příslušný pedagog, který v dané třídě vyučuje anglickému jazyku a student konzultuje výběr a zpracování tématu s ním. Samotná profilová zkouška trvá 20 minut, z čehož 10 minut je vyčleněno pro prezentaci tématu a 10 minut pro diskusi nad nastolenými otázkami.

Část semináře bude věnována i přípravě na maturitu a přijímací zkoušky z anglického jazyka.

Učivo semináře z anglického jazyka ve 4. ročníku je rozděleno do tematických bloků, které pokrývají nejvýraznější historická období anglicky mluvících zemí. Pozornost je rovněž věnována literárnímu přehledu a aktuálnímu dění.
© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě