roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Biologie

Biologie - charakteristika předmětu na vyšším gymnáziu

    Vytisknout

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru biologie. Integruje část vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví. Biologie je určena žákům 1.-3. ročníku čtyřletého gymnázia a žákům kvinty až septimy osmiletého gymnázia, žáci sportovních tříd mají výuku biologie rozdělenou do 1.-4.ročníku.

V předmětu biologie se žáci seznamují s původem a vývojem života, s formami, stavbou a funkcemi živých soustav a vzájemnými vztahy v biosféře. Seznamují se s významem biologie pro existenci lidské společnosti a interakcemi s ní.

Biologie přispívá k pochopení přírodních zákonitostí. Má úzký vztah k dalším přírodním vědám - chemii, fyzice, matematice a zeměpisu.

Žáci jsou vedeni k ochraně přírody a životního prostředí.

V hodinách laboratorních cvičení je hlavní metodou individuální či skupinová práce žáků, experimenty a prezentace přírodnin.

 

Časové a organizační vymezení předmětu

Biologie je vyučována v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně, v prvním a druhém ročníku je zařazena jedna hodina laboratorních cvičení týdně. Ve sportovním gymnáziu (SG) je výuka rozdělena do prvního až čtvrtého ročníku v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně.

Výuka probíhá v odborné učebně biologie vybavené interaktivní tabulí a v laboratoři. V návaznosti na probírané učivo se v jednotlivých ročnících řadí jako součást výuky - exkurze, tématicky zaměřené vycházky, tvorba herbářů a projekty. Žáci se během studia mohou zapojit do biologické olympiády a SOČ. Žáci, kteří si ve 3. a 4.ročníku vyberou biologii jako volitelný předmět v podobě semináře, vypracují seminární práci s konkrétní biologickou tématikou a seznámí s jejím obsahem ostatní žáky formou prezentace.

 

 

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě