roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Hudební výchova

Hudební výchova - charakteristika předmětu na vyšším gymnáziu

    Vytisknout

Obsahové vymezení předmětu

Hudební výchova navazuje svým obsahem a cíli na hudební výchovu v základním vzdělávání.

Integrace: Do Hudební výchovy jsou integrována průřezová témata osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech, multikulturní výchova.

Mezipředmětové vztahy: V Hudební výchově žáci využívají a rozšiřují učivo Českého jazyka a literatury, Občanské výchovy, Dějepisu, Výtvarné výchovy, případně i Tělesné výchovy a cizího jazyka.

Časové a organizační vymezení předmětu

ročník

1.

2.

3.

4.

hodinová dotace

2

2

0

0

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě