roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Hudební výchova

Hudební výchova - charakteristika předmětu na nižším gymnáziu

    Vytisknout

Obsahové, časové a organizační vymezení

Integrace: do HV jsou integrována průřezová témata:osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech, multikulturní výchova.

Mezipředmětové vztahy: V HV žáci využívají a rozšiřují učivo Českého jazyka a literatury, Občanské výchovy, Dějepisu, Výtvarné výchovy, případně i Tělesné výchovy a cizího jazyka.

Předmět je realizován v primě, sekundě, tercii, kvartě, kvintě  a 1.B, 1.C, a v sextě 2.B, 2.C.

Hodinová dotace: prima 1 hodina týdně

                             sekunda 1 hodina týdně

                             tercie 1 hodina týdně

                             kvarta 1 hodina týdně

                             kvinta a 1.B, 1.C 2 hodiny týdně

                             sexta a 2.B, 2.C 2 hodiny týdně

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě