roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Základy společenských věd

ZSV - charakteristika předmětu na vyšším gymnáziu

    Vytisknout

Vyučovací předmět základy společenských věd je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Do vzdělávacího obsahu předmětu jsou zařazena průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.

Smyslem předmětu Základy společenských věd je usnadnit žákovi orientaci v současné společnosti, připravit ho na samostatný a odpovědný občanský život s aktivním přístupem ke svému sociálnímu prostředí. Předmět přináší žákům základní informace z mnoha humanitních oborů, žák získá znalosti a vědomosti o podstatě lidské psychiky, o uspořádání společnosti a zákonitostech, na nichž stojí lidská společnost, o filozofickém pohledu na život a svět. Umožní mu lépe se orientovat na trhu práce, uplatňovat svá práva a případně hájit i práva druhých.

Časové a organizační vymezení předmětu

ročník

1.

2.

3.

4.

hodinová dotace

2

1

1

2

 

© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě